Get Adobe Flash player

Zásady radiotelefonie

Zásady radiotelefonie

HLÁSKOVACÍ ABECEDA
Písmeno Výraz Výraz Výslovnost
  v řeči české v řeči anglické  
A ADAM ALPHA ALFA
B BOŽENA BRAVO BRÁVO
C CYRIL CHARLIE ČÁRLÍ
D DAVID DELTA DELTA
E EMIL ECHO EKO
F FRANTIŠEK FOXTROT FOXTROT
G GUSTAV GOLF GOLF
H HELENA HOTEL HOUTEL
I IVAN INDIA INDIA
J JOSEF JULIETT DŽULIET
K KAREL KILO KILO
L LUDVÍK LIMA LIMA
M MARIE MIKE MAJK
N NORBERT NOVEMBER NOUVEMBR
O OTO OSKAR OSKAR
P PETR PAPA PAPA
Q QUIDO QUEBEC KEBEK
R RUDOLF ROMEO ROMEO
S SVATOPLUK SIERRA SIERA
T TOMÁŠ TANGO TANGO
U URBAN UNIFORM JUNIFORM
V VÁCLAV VICTOR VIKTOR
W DVOJITÉ V WHISKEY WISKY
X XAVER X-RAY EX-REJ
Y YPSILON YANKEE JENKÍ
Z ZUZANA ZULU ZULU

ČÍSLA

  Výraz v řeči české Výraz a přepis výslovnosti v řeči anglické
0 nula ZERO ZIROU
1 jedna ONE VAN
2 dva TWO
3 tři THREE TRÍ
4 čtyry FOUR FOUVER
5 pět FIVE FAJF
6 šest SIX SIX
7 sedm SEVEN SEVN
8 osm EIGHT EJT
9 devět NINE NAJNR
100 sto HUNDRED HANDRID
1000 tisíc THOUSAND TAUZN
, čárka DECIMAL DEJ SÍ MEL

Příklad použití:

10   ONE ZERO
75   SEVEN FIVE
100   ONE ZERO ZERO nebo ONE HUNDRED
583   FIVE EIGHT THREE
2 500   TWO THOUSAND FIVE HUNDRED
5 000   FIVE THOUSAND
11 000   ONE ONE THOUSAND
25 000   TWO FIFE THOUSAND
38 143   THREE EIGHT ONE FOUR THREE

Příklad vyjádření času:

13.00   ONE THREE ZERO ZERO nebo THIRTEEN HUNDRED
20.57   FIVE SEVEN nebo TWO ZERO FIVE SEVEN
8.23   TWO THREE nebo ZERO EIGHT TWO THREE

Příklad vyjádření čárky:

118,1   ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE
120,37   ONE TWO ZERO DECIMAL THREE SEVEN
VOLACÍ ZNAKY STANOVIŠŤ
Stanoviště / služba Volací značka
česká anglická
Oblastní středisko řízení
Area Control Centre
CONTROL CONTROL
Letištní řídící věž
Aerodrome Control Tower
VĚŽ TOWER
Přibližovací stanoviště řízení
Approach Control Office
APPROACH APPROACH
Přesný přibližovací radar
Precision Approach Radar
PŘESNÝ PRECISION
Řízení pohybu na zemi
Surface Movement Control
GROUND GROUND
Přibližovací radarové stanoviště řízení příletů
Approach Control Radar Arrivals
PŘÍLET ARRIVAL
Přibližovací radarové stanoviště řízení odletů
Approach Control Radar Departure
ODLET DEPARTURE
Letové informační středisko
Flight Information Centre
INFORMACE(INFO) INFORMATION
Výdej odletových povolení
Clearance Delivery
DELIVERY DELIVERY
Zaměřovací stanice
Direction Finding Station
ZAMĚŘOVAČ HOMER
Dispečink společnosti
Company Dispatch
STANIČNÍ DISPATCH
Radar (všeobecně) RADAR RADAR
Řízení na odbavovací ploše
Apron Control
APRON APRON
Letecká stanice
Aeronautical Station
RADIO RADIO
ČITELNOST VYSÍLÁNÍ
Stupeň Kvalita vysílání
v řeči české v řeči anglické
1 Nečitelné Unreadable
2 Chvílemi čitelné Readable now and then
3 Čitelné, ale s obtížemi Readable but with difficulty
4 Čitelné Readable
5 Dokonale čitelné Perfectly readable
 

 

Frazeologie při zakročování proti letadlu

Tato kapitola obsahuje výčet mezinárodně zavedených frází používaných hotovostními stíhači při zakročování proti civilním i vojenským letadlům. Jestli-že se v průběhu zakročování podaří navázat obousměrné rádiové spojení na tísňovém nebo jiném kmitočtu , avšak korespondenci nelze provést ve společném jazyce, musí být proveden pokus předat základní instrukce, jejich potvrzení a podstatné informace pomocí dvakrát vysílaných frází, které jsou uvedeny níže.

Fráze, které jsou používané zakročujícím letadlem (hotovostním stíhačem)
Fráze Výslovnost Význam
Česky Anglicky
CALL SIGN KÓL SAJN "Jaká je vaše volací značka" "What is your call sign"
FOLLOW FOLOU "Následujte mě" "Follow me"
DESCEND DÝSEND "Klesejte na přistání" "Descend for landing"
YOU LAND JÚ LEND "Přistaňte na tomto letišti" "Land at this aerodrome"
PROCEED PROSÍD "Můžete pokračovat" "You may proceed"
Fráze, které jsou používané letadlem, proti němuž je zakročováno
Fráze Výslovnost Význam
Česky Anglicky
CALL SIGN KÓL SAJN "Moje volací značka je …." "My call sign is …."
WILCO WILKOU "Rozumím, provedu" "Understood, will comply"
CANNOT KENNOT "Nemohu provést" "Unable to comply"
REPEAT RIPÍT "Opakuji vaše instrukce" "I repeat your instructions"
AM LOST EM LOST "Poloha neznáma" "Position unknown"
MAYDAY MÉDÉ "Jsem v tísni" "I am in distress"
HIJACK HAJ DŽEK "Jsem předmětem nezákonného zásahu" "I have been hijacked"
LAND LEND "Žádám přistát v (místo)" "I request to land at (position)"
DESCEND DÝSEND "Žádám klesat" "I require descent"

Signály používané v případě zakročování
Signály iniciované zakročujícím letadlem a odpovědi letadla, proti kterému se zakročuje

Série Signály zakročujícího letadla Význam Odpovědi letadla, proti kterému se zakročuje Význam
1 Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo a blikání polohovými světly v nepravidelných intervalech. Proti vám je zakročováno. Následujte mě. Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo a blikání polohovými světly v nepravidelných intervalech a následování. Rozumím. Provedu.
2 Den nebo noc - Ostrý odpoutávací manévr od letadla, proti kterému se zakročuje, sestávající ze stoupavé zatáčky se změnou kurzu 90 stupňů nebo více bez křižování dráhy letadla, proti kterému se zakročuje. Můžete pokračovat. Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo. Rozumím. Provedu.
3 Den nebo noc - Vysunutí podvozku (je-li to možné), stálé zapnutí přistávacích světel a přelet nad dráhou v používání. Přistaňte na tomto letišti. Den nebo noc - Vysunutí podvozku (je-li to možné), stálé zapnutí přistávacích světel a následování zakročujícího letadla. Když se po přeletu nad dráhou v používání přistání považuje za bezpečné, pokračování na přistání. Rozumím. Provedu.

Signály iniciované letadlem, proti kterému se zakročuje a odpovědi zakročujícího letadla

Série Signály letadla, proti kterému se zakročuje Význam Odpovědi zakročujícího letadla Význam
4 Den nebo noc - Zasunutí podvozku (je-li to možné) a blikání přistávacími světly při přeletu nad dráhou v používání ve výšce nad 300 m (1000 ft), ale ne výše než 600 m (2000 ft) nad úrovní letiště a kroužení nad dráhou v používání. Není-li schopen blikat přistávacími světly, blikat jakýmikoli jinými světly, které jsou k dispozici. Letiště, které jste určil, je nevyhovující. Den nebo noc - Je-li žádoucí, aby letadlo proti kterému se zakročuje následovalo zakročující letadlo na jiné letiště, zakročující letadlo zasune podvozek (je-li to možné) a použije signálů ze série 1, předepsaných pro zakročující letadlo. Rozumím, následujte mě.
      Je-li rozhodnuto letadlo proti kterému se zakročuje propustit, zakročující letadlo pouřije signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo. Rozumím, můžete pokračovat.
5 Den nebo noc - Pravidelné rozsvěcování a zhásínání všech světel, která jsou k dispozici, způsobem výrazně odlišným od zábleskových světel. Nemohu provést Den nebo noc - Použití signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo. Rozumím.
6 Den nebo noc - Nepravidelné blikání všemi světly, která jsou k dispozici. Jsem v tísni. Den nebo noc - Použití signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo. Rozumím.

 

Radiotelefonní postupy pro tísňový a pilnostní provoz

1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1   Tísňový a pilnostní provoz zahrnuje všechny radiotelefonické zprávy, týkající se tísňových a pilnostních podmínek.
1.2   Tísňové a pilnostní podmínky jsou definovány takto:
a) tíseň - podmínky hrozící vážným nebo bezprostředním nebezpečím, vyžadující okamžité pomoci.
b) pilnost - podmínky, týkající se bezpečnosti letadla, nebo jiného dopravného prostředku, nebo bezpečnosti některých osob na jeho palubě nebo v dohledu, které ale nevyžadují okamžité pomoci.
1.3   Na začátku první tísňové nebo pilnostní korespondence musí být použit radiotelefonický tísňový signál "MAY DAY", nebo radiotelefonní pilnostní signál "PAN PAN".
1.4   Na začátku kterékoliv další korespondence v tísňovém a pilnostním provozu se smí použít tísňových a pilnostních signálů.
1.5   Odesílatel zpráv, adresovaných letadlu v podmínkách tísně nebo pilnosti, musí za těchto podmínek omezit počet, obsah a rozsah zpráv na minimum.
1.6   Jestliže stanice, které je tísňová nebo pilnostní zpráva letadla adresována, tuto zprávu nepotvrdí, musí ostatní stanice poskytnout pomoc.
1.6.1   "Ostatní stanicí" se rozumí kterákoliv jiná stanice, která přijala tísňovou nebo pilnostní zprávu a není přesvědčena, že stanice, které je zpráva adresována, ji potvrdila.
1.7   Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu, na němž byl zahájen, až do doby, kdy bude výhodnější přenést tento provoz na jiný kmitočet.
1.7.1   Pro tyto účely může být použit kmitočet 121,5 Mhz nebo jiné vhodné VKV nebo KV kmitočty.
1.8   Radiotelefonní vysílání při tísňovém a pilnostním provozu musí být pro usnadnění přepisu prováděno nízkým tempem a zřetelně, s pečlivým vyslovováním každého slova.

 

2.  TÍSŇOVÁ RADIOTELEFONNÍ KORESPONDENCE
2.1   Činnost letadla v tísni
2.1.1   Tísňovou korespondenci zahajuje letadlo v tísni třikrát opakovaným tísňovým radiotelefonním signálem "MAY DAY".
2.1.2   Tísňová zpráva musí být vyslána na kmitočtu letadlo - země , který je v dané době používán.
2.1.3   Tísňová zpráva je, s ohledem na okolnosti tísně a možnosti posádky letadla, sestavena s těchto částí:
a) název volané stanice,
b) označení letadla,
c) druh tísně,
d) úmysl velitele letadla,
e) současná poloha, hladina a kurs letadla,
f) další vhodné informace.
2.1.3.1   Stanice, které je zpráva adresována, bude obvykle stanice, mající s letadlem spojení, nebo stanice, v jejímž prostoru zodpovědnosti se letadlo nachází.
2.1.4   Letadlo by s ohledem na okolnosti tísně a možnosti, mělo využít kteréhokoliv způsobu, který má k dispozici pro upoutání pozornosti a oznámení podmínek, ve kterých se nachází.
2.2   Činnost stanice, které je tísňová zpráva adresována
2.2.1   Všechna ustanovení, uvedená v čl. 2.2, se vztahují i na stanici, která jako první tísňovou zprávu potvrdila.
2.2.2   Stanice, které je tísňová zpráva adresována, musí:
a) okamžitě potvrdit tísňovou zprávu,
b) převzít řízení spojení nebo přesně a zřetelně předat tuto odpovědnost a oznámit letadlu, jestliže je předání odpovědnosti provedeno,
c) okamžitě učinit opatření, aby v době co nejkratší byly všechny potřebné informace k dispozici příslušnému stanovišti řízení letového provozu,
d) podle potřeby upozornit ostatní stanice, aby na kmitočet, na kterém probíhá tísňová korespondence, nebyl přenášen ostatní telekomunikační provoz.
2.3   Uložení ticha
2.3.1   Stanice v tísni nebo stanice, která řídí tísňový provoz, má právo uložit ticho buď všem stanicím pohyblivé služby v daném prostoru nebo kterékoli stanici, která tísňový provoz ruší. Podle okolností adresuje tyto příkazy buď „ VŠEM STANICÍM “ nebo pouze jedné stanici. V obou případech použije radiotelefonického tísňového signálu „ MAY DAY “ a výrazu „ ZASTAVTE VYSÍLÁNÍ “.
2.3.1.1   Použití uvedených signálů je vyhrazeno letadlové stanici v tísni a stanici řídící tísňový provoz.
2.4   Činnost všech ostatních stanic
2.4.1   Tísňová korespondence má absolutní přednost před ostatními druhy spojení. Stanice, která ví o tísňovém provozu, nesmí vysílat na kmitočtu, na němž tento provoz probíhá, s výjimkou, že:
a) tíseň je zrušena nebo tísňový provoz je ukončen, nebo
b) tísňový provoz byl přenesen na jiný kmitočet, nebo
c) stanice řídící spojení udělila souhlas, nebo
d) vysílání má za účel poskytnutí pomoci.
2.4.2   Každá stanice, která ví o tísňovém provozu a sama nemůže stanici v tísni pomoci, musí přesto tento provoz sledovat až do doby, kdy je zřejmé, že pomoc je poskytována.
2.5   Ukončení tísňové korespondence a zrušení ticha
2.5.1   Nenachází-li se již letadlo v tísni, vyšle zprávu o zrušení stavu tísně.
2.5.2   Po obdržení zprávy o zrušení tísně musí stanice, která řídila tísňový provoz, zajistit předání této informace příslušnému stanovišti letových provozních služeb.
2.5.3   Tísňová korespondence a uložení ticha musí být zrušeny vysláním zprávy, obsahující frázi „ TÍSŇOVÝ PROVOZ ZRUŠEN “ na kmitočtu, který byl pro tísňový provoz použit. Tuto zprávu může vyslat pouze stanice řídící tísňové spojení.

 

3.  PILNOSTÍ RADIOTELEFONNÍ KORESPONDENCE
3.1   Činnost letadla, oznamující pilnostní podmínky
3.1.1   Pilnostní korespondenci zahajuje letadlo, které je v pilnostních podmínkách, třikrát opakovaným pilnostním radiotelefonním signálem "PAN PAN".
3.1.2   Pilnostní zpráva musí být vyslána na kmitočtu letadlo - země, který je v dané době používán.
3.1.3   Pilnostní zpráva je, s ohledem na okolnosti a možnosti osádky letadla, sestavena z těchto částí:
a) název stanice, které je zpráva adresována,
b) označení letadla,
c) povaha pilnostního stavu,
d) úmysl velitele letadla,
e) současná poloha, hladina a kurs,
f) jakékoliv další vhodné informace.
3.1.3.1   Stanice, které je zpráva adresována, bude obvykle stanice, mající s letadlem spojení nebo stanice, v jejímž prostoru odpovědnosti se letadlo nachází.
3.2   Činnost stanice, které je zpráva v pilnostních podmínkách adresována
3.2.1   Všechna ustanovení, uvedená v čl. 3.2, se vztahují ke stanici, která jako první pilnostní zprávu potvrdila.
3.2.2   Stanice, které je zpráva letadla v pilnostních podmínkách adresována,musí:
a) potvrdit pilnostní zprávu,
b) okamžitě učinit opatření, aby v době co nejkratší byly všechny potřebné informace k dispozici příslušnému stanovišti řízení letového provozu,
c) je-li zapotřebí, provádět řízení spojení.
3.3   Činnost všech ostatních stanic
3.3.1   Pilnostní korespondence má přednost, s výjimkou tísňových zpráv, před veškerou ostatní korespondencí a všechny stanice musí zajistit, aby vysílání pilnostního provozu nebylo rušeno.

 

4.  FRAZEOLOGIE
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
OK-ABC, požár motoru,
nouzové přistání,
10 kilometrů jižně od A,
3 000 stop, kurz 360.
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
OK-ABC, engine on fire,
making forced landing,
10 kilometres South of A,
3 000 feet, heading 360
   
OK-ABC, ALFA VĚŽ, rozumím,
MAYDAY
OK-ABC, ALFA TOWER, roger,
MAYDAY
   
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ALFA VĚŽ, OK-ABC,
vysazení motoru, zkusím přistát na Vašem letišti,
5 kilometrů jižně,
3 000 stop, kurz 360.
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ALFA TOWER, OK-ABC,
engine failed,will attempt to land your field,
5 kilometres South,
3 000 feet, heading 360.
   
OK-ABC, ALFA VĚŽ, MAYDAY,
povoleno přímé přiblížení,
dráha 35, vítr klid,
QNH 1008, máte pořadí jedna.
OK-ABC, ALFA TOWER, MAYDAY,
strait-in runway 35,
wind calm,
QNH 1008, you are number one.
   
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ABA INFO, OK-ABC,
vysazení motoru, zkusím přistát na Vašem letišti,
5 kilometrů jižně,
3 000 stop, kurz 360.
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ABA INFORMATION, OK-ABC,
engine failed, will attempt to land your field,
5 kilometres South,
3 000 feet, heading 360.
   
O-BC, ABA INFO, MAYDAY
dráha 35, vítr klid, QNH 1008.
O-BC, ABA INFORMATION, MAYDAY
Runway 35, wind calm, QNH 1008.
   
Všechny stanice, ABA INFO,
zastavte vysílání, MAYDAY.
All stations, ABA INFORMATION,
stop transmitting, MAYDAY.
   
ABA INFO, O-BC,
zrušte tíseň,
motor pracuje,
pokračuji v přiblížení.
ABA INFORMATION, O-BC,
cancel distress,
engine serviecable,
continue approach.
   
Všechny stanice, ABA INFO,
tísňový provoz ukončen.
All stations, ABA INFO,
distress traffic ended.
   
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN,
ALFA VĚŽ, OK-ABC, Cessna 172,
2 000 stop, kurz 190,
nad mraky, nejsem si jist polohou,
žádám kurz do ABA.
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN,
ALFA TOWER, OK-ABC, Cessna 172,
2 000 feet, heading 190,
above clouds, unsure of my position,
request heading to ABA.
   
OK-ABC, leťte kurzem 160. OK-ABC, fly heading 160.
   
Kurz 160, OK-ABC. Heading 160, OK-ABC.
   
Vysílám na slepo. Transmitting blind.
   
Ztratil jsem polohu. Position lost.
   
Nouzové přistání mimo letiště. Emergency landing out of aerodrome.
   
Jsem v oblačnosti. I am in clouds.
   
Vracím se zpět do podmínek VMC. Returning back to VMC.
   
Oblétávám bouřku. Avoiding thunderstorm.
   
V mé blízkosti se pohybuje vojenské letadlo. Military aircraft proceeding closed to me.
   
Potvrďte máváním křídly. Confirm by rocking wings.
   
Vybírám nezvyklou polohu. Recovering unusual attitude.
   
Střed s ptákem. Bird strike.

 

Standardní letecká frazeologie

STANDARDNÍ VÝRAZY
Výraz (fráze) v jazyce Význam výrazu (fráze)
českém anglickém česky
ANO AFFIRM "Ano…"
ČEKEJTE STAND BY "Čekejte, zavolám Vás"
JAK SLYŠÍTE? HOW DO YOU READ? "Jaká je čitelnost mého vysílání?"
KONEC OUT "Rozhovor je skončen a neočekává se odpověď" (při VKV spojení se nepoužívá)
MEZERA BREAK "Oddělení dvou částí zprávy" (používá se jen při potřebě zvýraznit oddělení části zprávy)
MEZERA
MEZERA
BREAK
BREAK
"Já tímto vyznačuji oddělení mezi dvěma zprávami vysílanými různým letadlům při velmi hustém provozu)
MLUVTE POMALEJI SPEAK SLOWER "Snižte rychlost Vaší řeči"
MONITORUJTE MONITOR "Poslouchejte na ….(kmitočet)"
NEBERTE V ÚVAHU DISREGARD "Považujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno"
NEGATIV NEGATIVE "Ne" nebo "Povolení není potvrzeno" nebo "To není správné"
OPAKUJI I SAY AGAIN "Opakuji pro objasnění nebo zdůraznění"
OPAKUJTE SAY AGAIN "Opakujte vše" nebo "Následující část Vašeho posledního vysílání"
OPAKUJTE ZPRÁVU READ BACK "Opakujte zpět vše" nebo "určitou část této zprávy přesně tak, jak byla přijata"
OPRAVA CORRECTION "V tomto vysílání (označené zprávě) byla učiněna chyba, správné znění je …"
OVĚŘTE VERIFY "Ověřte a odsouhlaste s odesílatelem"
OZNAMTE REPORT "Předejte mně následující informaci"
POTVRĎTE ACKNOWLEDGE "Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí"
  CONFIRM "Přijal jsem správně následující …?" nebo "Přijal jste správně tuto zprávu?
POVOLENO CLEARED "Oprávněn pokračovat za určitých podmínek"
PROVEDU WILCO "Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat"
PŘEJDĚTE CONTACT "Navažte rádiové spojení s …"
PŘÍJEM OVER "Moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď" (normálně se při VKV/UKV spojení nepoužívá)
ROZUMÍM ROGER "Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání" (za žádných okolností nesmí být použito jako odpověď na frázi OPAKUJTE ZPRÁVU nebo jako přímá odpověď na souhlas ANO nebo nesouhlas NEGATIV
SCHVÁLENO APPROVED "Povolení pro požadovaný úkon je schváleno"
SLOVA DVAKRÁT WORDS TWICE 1. jako žádost: "Spojení je obtížné, prosím, vysílejte každé slovo dvakrát."
2. jako informace: "Jelikož spojení je obtížné, vysílám každé slovo v této zprávě dvakrát."
SPRÁVNÉ CORRECT "To je správné"
VYSÍLEJTE GO AHEAD "Vysílejte" nebo "Pokračujte ve vysílání"
ZKONTROLUJTE CHECK "Prověřte systém nebo postup" (normálně se neočekává odpověď)
ZNOVU POVOLENO RECLEARED "Byla provedena změna k vašemu poslednímu povolení a toto nové povolení nahrazuje vaše předcházející povolení nebo jeho část"
ZRUŠTE CANCEL "Anulujte předcházející vyslané povolení"
ŽÁDÁM REQUEST "Rád bych věděl…" nebo "Přeji si obdržet…"

STANDARDNÍ FRÁZE PRO RŮZNÉ OKOLNOSTI

  1. Frazeologie nepostihuje všechny možné případy, a proto lze za jiných okolností, než jsou zde uvedeny, použít jiné výrazy (fráze), které však musí být jasné, stručné, výstižné a nezaměnitelné.
  2. Všechny fráze musí být používány ve spojení s volací značkou. Vynechání volací značky se provádí v souladu s radiotelefonními postupy.
  3. Všechna povolení (např. ke vzletu, vstupu, přistání), příkazy (např. hladina, kurs, rychlost, frekvence) a údaje (dráha v používání, nastavení výškoměru, kód odpovídače sekundárního radaru) musí být pilotem opakována doslova.
  4. Jiná povolení a příkazy, včetně podmínkových povolení, musí být pilotem opakována doslova nebo potvrzena takovým způsobem aby bylo jasné, že pilot rozuměl a že bude postupovat v souladu s nimi.

Příklad:

TWR:   "OSKAR JULIET HOTEL 28, PŘEJDĚTE NA 123,5"
OJH 28:   "PŘECHÁZÍM NA 123,5 OSKAR JULIET HOTEL 28"

Počasí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
  • Martina Liptakova
  • Bohuslava Jirankova
  • Jan Turek

Je zde 0 uživatelů online.

počítadlo.abz.cz